Thông báo - Báo cáo - Thư mời
85/GM-UBND  (20/07/2017 )
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban chỉ đạo 389 quốc gia. 
Tài liệu đính kèm: